Terms

Standaard bepalings en voorwaardes

Alle transaksies tussen Prompt Roofing en die kliënt is onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes:

1 - Alle kwotasies is slegs vir 180 dae geldig.

2 - BETALINGSVOORWAARDES: 'n Deposito van 50% is betaalbaar by die aanvaarding van die prys (e-pos asseblief die bewys van betaling na sales@promptroofing.co.za ), en 50% na voltooiing.

As u projekwaarde egter R50000,00 oorskry, sal 'n vorderingsbetaling van 25% vereis word sodra 50% van die werk voltooi is en die balans van die kwotasie betaalbaar is na voltooiing van die werk.

Sodra u die kwotasie aanvaar het, word u gevra om u RSA-ID of paspoortnommer aan te gee sodra dit verstrek is, sal ons 'n begindatum vir u projek gee.

3 - Die balans van die gekwoteerde bedrag is betaalbaar na voltooiing van die omvang van die werk wat in die kwotasie vermeld word en met die aanbieding van die finale faktuur. (Prompt Roofing behou die reg voor om die nodige regstappe te neem indien die rekening nie binne 7 dae vereffen word nie).

4 - 'n Waarborg word slegs uitgereik teen die volle en finale betaling van die faktuur en 'n afspraak om u webwerf te besoek na die verstryking van u waarborg.

5 - 'n Kansellasiefooi van 10% word gehef op die kansellasie van enige aanlyn aanvaarde of ondertekende aanvaarde kwotasie.

6 - Ons benodig te alle tye ongehinderde toegang tot die webwerf tot die voltooiing van die kontrak.

7 - Dit is die verantwoordelikheid van die kliënt om toe te sien dat alle meubelstukke, alle toebehore, alle toebehore en voertuie, ens. Verwyder word uit die omgewing waar die werk gedoen word om skade wat tydens die kontrak veroorsaak is, te verlig. (Prompt Roofing kan nie aanspreeklik gehou word vir enige skade nie)
8 - Vinnige dakwerk sal elke voorsorgmaatreël tref om die dak te beveilig terwyl daar aan die dak gewerk word, maar Vinnige dakbedekking kan nie aanspreeklik gehou word vir enige skade wat die eiendom weens die weer gedurende hierdie tydperk aangerig het nie.

9 - Hierdie kwotasie is SLEGS vir die werk wat gespesifiseer word en sluit alle onvoorsiene of verborge items uit wat die gekwoteerde werk kan beïnvloed. Indien enige verdere herstelwerk benodig word as gevolg van sulke onvoorsiene of verborge items, sal hierdie werk afsonderlik gekwoteer word, en ons sal u 'n kwotasie vir goedkeuring aan u stuur, sodra die nuwe kwotasie op ons stelsel aanvaar is, sal die addisionele werk ondergeneem word.

10 - Indien die ingediende kwotasie nie in sy geheel deur die kliënt aanvaar word nie, behou Prompt Roofing die reg voor om die waarborg te wysig op grond van die omvang van die werk wat deur die kliënt ooreengekom en aanvaar word.

11 - Alhoewel uiters versigtig sal wees deur Prompt Roofing wanneer u aan dakvensters werk, kan Prompt Roofing nie aanspreeklik gehou word vir dakvensters wat kan breek of beskadig nie.

12 - Alhoewel uiters versigtig sal wees deur Prompt Roof wanneer u naby TV- / satellietskottelwerk, elektriese en loodgieterswerk werk, kan Prompt Roofing nie aanspreeklik gehou word vir skade aan hierdie kabels, elektriese drade of pype nie.

13 - Prompt Roofing kan nie aanspreeklik gehou word vir enige foute of weglatings met betrekking tot die ingediende kwotasie en of aanvaarde kwotasie nie.

14 - Ongespesifiseerde gebiede in terme van die kwotasie is uitgesluit van die werkomvang.

15 - Wysigings en / of toevoegings tot die kwotasie is slegs geldig sodra die addisionele werk tot skriftelik beperk is en deur beide partye aanlyn onderteken of aanvaar is.

16 - Alle materiale wat gebruik word om dakstrukture te bou of te herstel, bly die eiendom van Prompt Roofing totdat die finale faktuur ten volle vereffen is.

17 - Prompt Roofing behou die reg voor om regstappe teen enige kliënt te neem indien die finale betaling nie binne 7 dae na ontvangs van die finale faktuur ontvang is nie. Die kliënt is aanspreeklik vir alle regskoste wat hiermee verband hou.

18 - Die waarborg uitgereik deur Prompt Roofing dek nie enige beskadiging wat veroorsaak word as gevolg van gebrek aan onderhoud nie, insluitend maar nie beperk tot die skoonmaak van geute en afvoerpype nie, asook die verwydering van verlof en rommel uit die dakke en geute.

19 - Die waarborg uitgereik deur Prompt Roofing dek nie enige skade wat as gevolg van Force Majeure kan wees nie, insluitend maar nie beperk nie tot hael-, wind- of stormskade.

20 - 12 jaar waarborg is geldig vir die volle duur, maar dit is onderhewig daaraan dat daar drie jaarlikse inspeksie-intervalle is en dat alle benodigde onderhoudswerk aanvaar en voltooi word. Ons sal u 'n aanmaning stuur na die e-posadres wat ons ingedien het wanneer die 3-jaarlikse inspeksie moet plaasvind. As u verkies om nie die inspeksie te doen nie, is die waarborg vir die oorblywende tydperk nie meer geldig nie.

Verpligtinge en vrywarings:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Die kliënt vrywaar vinnige dakbedekking en al sy verteenwoordigers vir alle skade, oormag, onvoorsiene skade, verlies aan inkomste of enige ander verlies wat die kliënt en / of enige derde party gely het as gevolg van enige aksie, terwyl die werk deur die vinnige dakwerk gedoen word in terme van die omvang van die werke soos beskryf in die aanhaling.

U waarborg dek lekkasies wat veroorsaak word deur swak vakmanskap, of produkfoute in gebiede waaraan ons gewerk het, sal egter nie haelskade dek nie, en ook nie enige oorsake van onderhoud nie, byvoorbeeld geblokkeerde geute wat nie skoongemaak is nie.

Die Kliënt onderneem hiermee om Prompt Roofing skriftelik in kennis te stel aan orders@promptroofing.co.za van enige ontevredenheid met betrekking tot herstelwerk wat binne 7 dae nadat sodanige werk voltooi is.

Vinnige dakwerk onderneem om alle klagtes aan te spreek en enige onbevredigende werk betyds reg te stel.

GRATIS AANVRAAG

Vul die onderstaande vorm in en ons skakel u om 'n GRATIS afspraak te reël

Agreement